Frühwirth Ildikó E.V. Adatkezelési Tájékoztatója

I. Tájékoztató célja
II. Fogalommeghatározások
III. Irányadó jogszabályok
IV. Adatkezelő adatai
V. Adatkezelések részletes leírása és adatkezelés jogalapja
VI. Érintettek jogai
VII. Adatok kezelésére vonatkozó elvek

I. Tájékoztató célja

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő (Frühwirth Ildikó E.V.) által végzett adatkezelések Érintettjei tájékoztatást kapjanak az adatkezelésről, illetve az Érintetteket megillető jogokról az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének megfelelően.

Az Adatkezelő a jelen tájékoztatót a https://mertszepdesign.hu/ honlapon teszi közzé. Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalú döntéssel bármikor módosíthatja, és újabb adatkezelésre vonatkozó tájékoztatással kiegészítse. A tájékoztató módosításai a fentebb megnevezett honlapon történő közzététellel lépnek hatályba.

Az Adatkezelő jelen tájékoztató segítségével ismerteti a honlap látogatóival, valamint az adatkezelések Érintettjeivel a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveit és gyakorlatait, az Érintettek jogainak gyakorlásának módját és lehetőségeit, valamint az Adatkezelő elkötelezettségét a személyes adatok tiszteletben tartása iránt.

A honlapra látogatók és a szolgáltatás iránt érdeklődők adatainak védelmét
az Adatkezelő fontos szempontként kezeli, ezért kizárólag olyan
információkat gyűjt és kezel, melyek az adatkezelési tájékoztatóban
ismertetett célokhoz kapcsolódóan elengedhetetlenek.

II. Fogalommeghatározások

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja

4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében
személyes adatokat kezel

5. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

III. Az adatkezelési tevékenység alapjául szolgáló legfontosabb jogszabályok

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27. napján elfogadott 2016/679. számú rendelete (“Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”)

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (“Infotv.”)

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (“Ptk.”)

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (“Eker. tv.”)

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (“Grtv.”)

IV. Adatkezelő adatai és elérhetőségei

Adatkezelő neve: Frühwirth Ildikó E.V.
Székhely: 9155 Lébény, Akácfa u. 36.
Adószám: 54981931-1-28
Nyilvántartási szám: 56352678

Az adatok kezelését az Frühwirth Ildikó e.v. végzi, amellyel az alábbi elérhetőségeken tudja felvenni a kapcsolatot:

Levelezési cím: 9155 Lébény, Akácfa u. 36.
Telefonszám: +36204367617
E-mail címe: info@mertszepdesign.hu, fruhwirthildi@gmail.com

Kérdés esetén, kérjük, hogy írjon nekünk a fent említett e-mail címre. Megkeresésére felvesszük Önnel a kapcsolatot.

V. Adatkezelések részletes leírása

Termékek (könyv, tortatál) megrendeléséhez és kiküldéséhez kapcsolódó adatkezelés

Személyes adat: vásárló neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, megrendelt termék

Adatkezelés célja: Az adatok kezelése a termékek megvásárlásának, kiküldésének, a vásárlás folyamatának kivitelezésének, valamint a vásárláshoz kapcsolódó jogszabályi kötelezettségek teljesítésének céljával történik. Az adatok kezelése a megrendelési folyamat lebonyolítása mellett, az Adatkezelő és az Érintett közötti kapcsolattartás célját szolgálja.

Adatkezelés jogalapja: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az Érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: Az Érintett adatait a szerződés teljesítését követően a polgári jogi elévülési idő leteltéig (5 év) kezeli Adatkezelő.
Adatok forrása: Közvetlenül az Érintettől felvett.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az Érintett nem tudja megrendelni a terméket, ugyanis a név és cím adatok hiányában a vásárlási folyamat nem megvalósítható, a szerződés nem megköthető. A megrendelés teljesítésének elmaradása, tekintettel arra, hogy az e-mail cím és telefonszám megadása nélkül Adatkezelő nem tudja az Érintettel az adott ügy kapcsán felvenni és tartani a kapcsolatot

Adatok forrása: Közvetlenül az Érintettől felvett.

Számla kiállítása

Személyes adat: név, cím, e-mail cím, cégnév

Adatkezelés célja: Számla kötelező tartalmi eleme, szabályszerű számla kiállításához szükséges.

Adatkezelés jogalapja: A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés időtartama: A számlán szereplő adatokat 8 évig kötelezően meg kell őriznie Adatkezelőnek.
Adatok forrása: Közvetlenül az Érintettől felvett.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az Adatkezelő a számvitelről szóló törvény és az Áfa törvény rendelkezéseinek megfelelő jogi kötelezettségét nem tudja teljesíteni, így a megrendelés nem teljesíthető.

Adatok forrása: Közvetlenül az Érintettől felvett.

Előadásokon, online előadásokon (webinár), rendezvényeken, workshopokon való részvételhez kapcsolódó adatkezelés

Személyes adat: vásárló neve, címe, e-mail címe, telefonszáma

Adatkezelés célja: A szolgáltatás igénybevételének céljából jelentkező Érintett adatainak kezelésére kerül sor, ugyanis a szolgáltatásra történő bejelentkezéshez, a programokra történő belépési jogosultság megadásához, a jegy elküldéséhez és azonosításához, valamint a szabályszerű számla kiállításához szükséges. Az adatkezelés célja továbbá az Adatkezelő és az Érintett közötti kapcsolattartás a programokon való részvételhez kapcsolódóan.

Adatkezelés jogalapja: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az Érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: Az Érintett adatait a szerződés teljesítését követően a polgári jogi elévülési idő leteltéig (5 év) kezeli Adatkezelő.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az Érintett nem tud jelentkezni a szolgáltatásra, eseményre, programokra, ugyanis a név és cím adatok hiányában a jegyvásárlási folyamat nem megvalósítható, a szerződés nem megköthető. A szolgáltatás teljesítésének elmaradása, tekintettel arra, hogy az Adatkezelő nem tudja az Érintett részére bocsátani az eseményre, programokra való belépési jogosultságot, és az Adatkezelő nem tudja az Érintettel az adott ügy kapcsán felvenni és tartani a kapcsolatot.

Adatok forrása: Közvetlenül az Érintettől felvett.

Panaszügyintézés

Személyes adat: név, e-mail cím, telefonszám, panasz

Adatkezelés célja: Ha az Érintett panasszal fordul az Adatkezelő felé, akkor az ügyintézés során személyes adatok kezelésére kerülhet sor. Az adatkezelés célja a jogszabályi előírásoknak megfelelő panaszügyintézés megvalósítása, továbbá az Adatkezelő és az Érintett közötti kapcsolattartás a felmerült kérdéssel összefüggésben.

Adatkezelés jogalapja: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján a fogyasztóvédelmi törvényben előírt kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés időtartama: A fogyasztóvédelmi törvény alapján a panaszleveleket, illetve a hozzá tartozó adatokat a panaszügyintézést követő 3 évig köteles Adatkezelő megőrizni.
Adatok forrása: Közvetlenül az Érintettől felvett.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Panasz intézésének elmaradása, tekintettel arra, hogy személyes adatok megadása nélkül Adatkezelő nem tudja az Érintettel az adott ügy kapcsán felvenni és tartani a kapcsolatot, valamint a problémát orvosolni.

Marketing tevékenység, hírlevél feliratkozás

Személyes adat: név, e-mail cím

Adatkezelés célja: A feliratkozás során tett nyilatkozattal hozzájárulás adható a megadott adatok marketing célokra történő felhasználásához. Az adatok kezelése a hírlevelek, tájékoztatók, ajánlatok kiküldésének céljával történik.

Adatkezelés jogalapja: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig. Az Érintett a hozzájárulásának visszavonását és adatainak törlését ingyenesen és bármikor kérheti, illetve a kiküldött hírlevelek alján található leiratkozási link segítségével visszavonhatja hozzájárulását.

Adatok forrása: Közvetlenül az Érintettől felvett.

Ingyenes tartalomra történő feliratkozás

Személyes adat: név, e-mail cím

Adatkezelés célja: Az adatok kezelése az ingyenes, online tartalmak kiküldésének céljával történik. A tartalmak elérhetőségének biztosítása érdekében kerülnek felhasználásra a megadott adatok.

Adatkezelés jogalapja: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig. Az Érintett a hozzájárulásának visszavonását és adatainak törlését ingyenesen és bármikor kérheti.

Adatok forrása: Közvetlenül az Érintettől felvett.


Igénybe vett adatfeldolgozók

Az Adatkezelő az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek vagy a szolgáltatás nyújtása céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak Adatkezelő utasításának, döntéseinek végrehajtására jogosult. Az Érintett adatait kizárólag az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges mértékben és a jogalap biztosította ideig kezelhetik.

Tárhelyszolgáltató
Név: Tárhelypark Kft.
Székhely: 1122 Budapest, Gaál József út 24.
Adószáma: 23289903-2-43
Email: info@tarhelypark.hu
Weboldal: http://tarhelypark.hu
Tevékenység: Tárhely-szolgáltatás, a weboldal elérhetőségének és működésének biztosítása

Számlázó program szolgáltató
Név: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (KBOSS.hu Kft.)
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Adószám: 13421739-2-41
Email: info@szamlazz.hu
Weboldal: www.szamlazz.hu
Tevékenység: Számlázóprogram, számlakibocsátási és számlainformációs szolgáltatási tevékenység ellátása

Hírlevélküldési szolgáltatás
Név: MailerLite Limited
Székhely: Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin, Ireland
Email: info@mailerlite.com
Weboldal: www.mailerlite.com
Tevékenység: Hírlevélküldéshez kapcsolódó tevékenység

Statisztikai szolgáltatás
Név: Google Ireland Limited
Székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország
Weboldal: www.google.com
Tevékenység: Statisztikai szolgáltatás (bővebben kifejtve a Google Analytics bekezdésben)

Futárszolgálat, szállító cég
Név: FoxPost Zrt.
Székhely: Magyarország, 3200 Gyöngyös, Batsányi utca 9.
Telephely: Magyarország, 1097 Budapest, Táblás utca 36-38.
Adószáma: 25034644-2-10
Email: info@foxpost.hu
Weboldal: https://www.foxpost.hu/ és https://csomagvarazslo.hu
Tevékenység: Futárszolgáltatás, termékek szállítása

A Cookiekról (sütikről) általánosságban

A weboldalakra, így az Adatkezelő weboldalára is jellemző, hogy cookie-kat, úgynevezett sütiket használ. A cookie olyan kisméretű adatcsomag, amely az Érintett számítógépén kerül tárolásra, és a weboldal későbbi meglátogatásakor visszaolvasásra kerül, így információkat tárol a weboldal látogatóiról és eszközeiről. Napjainkban minden böngésző támogatja ezt a technológiát, annak érdekében, hogy a felhasználók eredményes és korszerű online felhasználói élményben részesülhessenek. A megfelelő felhasználói élmény biztosítása céljából az online szolgáltatásoknál az említett technológia elengedhetetlen.

Az Érintett a böngészőjének beállításain keresztül engedélyezheti vagy tilthatja le a cookie-k használatát. Ha az Érintett a cookie-k használatát letiltja a böngészőjének beállításai segítségével, akkor előfordulhat, hogy a weboldalak nem működnek megfelelően, és a honlapok nem minden funkciója válik elérhetővé.

Az Érintett a számítógépéről, az általa használt böngészőjéből bármikor törölheti a cookie-kat.

A cookie-k legáltalánosabb felhasználási céljai a weboldalak fejlesztése, honlapok működtetése, honlapok látogatottságának és használatának mérése, weboldalak használatának megkönnyítése, honlapon végzett tevékenységek nyomon követése és a weboldalhoz kapcsolódó tartalmak személyre szabása.

Az Adatkezelő által használt cookie-k típusai és a Google Analytics szolgáltatás

Működést elősegítő cookie-k
A weboldal megfelelő működését biztosítja, megkönnyíti a használatot. Az oldalra látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információt a weboldal használatáról, tárolnak egyes információkat (pl.: kitöltött űrlap adatok). Amikor a böngésző eljuttat a szolgáltatónak egy korábban mentett cookie-t, képessé válik arra, hogy a felhasználó korábbi látogatásai alapján kezelje a jelenlegi weboldal látogatást.

Statisztikai célú cookie-k
Az oldal használatának és látogatottságának elemzéséért felelős. Például méri, hogy a látogatók mennyi időt töltenek el az oldalon, mire kattintanak, milyen aloldalakra látogatnak, így a weboldal fejlesztését támogatja. Az említett cookie-k segítségével a látogatók nem azonosíthatóak, hiszen anonim adatokat tartalmaznak. Amennyiben az Érintett a statisztikai célú cookie-k használatát engedélyezi, az Adatkezelő az anonim adatok alapján fejlesztheti weboldalát, a felhasználók igényeire szabhatja weboldalának tartalmát, valamint nagyobb képet kaphat a weboldal látogatóinak igényeiről. A statisztikai sütik közé sorolható a Google Analytics-hez kapcsolódó cookie-k. Az Adatkezelő weboldalához a Google Analytics technikai megoldásait használja, mely a Google Inc. szolgáltatása, és elősegíti a weboldal látogatottságának elemzését. Az Érintett a böngészőjének beállításaival megakadályozhatja a cookie-k tárolását. Érdemes tudni, hogy a sütik tiltásával előfordulhat, hogy az Adatkezelő weboldalán nem minden funkció válik használhatóvá.

Az Érintett továbbá megakadályozhatja, hogy a Google begyűjtse és feldolgozza a cookie-k által, weboldalhasználattal kapcsolatos adatait, ha letölti és telepíti az alábbi linken elérhető böngésző bővítményt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

Közösségi oldalak

Az Adatkezelő jelen van a közösségi oldalakon: Facebook oldalon. Az Érintettnek lehetősége van arra, hogy az említett közösségi oldalakon lépjen kapcsolatba az Adatkezelővel. Az Adatkezelő láthatja a közösségi oldalon regisztrált nevet, valamint a felhasználó nyilvános profilképét, amennyiben az Érintett regisztrált a közösségi oldalra és beállításaival engedélyezte ezt a közösségi oldal üzemeltetőjének. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés módjára, időtartamára, az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

VI. Érintettek jogai

Tájékozódáshoz való jog
Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenység megkezdése előtt, valamint a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint ismerteti az adatkezelési tevékenység Érintettjeivel az adatkezelési eljárás részleteit.

Hozzáféréshez való jog
Érintettként jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz, valamint az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon. Ilyen információ például az adatkezelés célja, az érintett személyes adatok kategóriái, az adatok tárolásának időtartama, illetve azon címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják.

Helyesbítéshez való jog
Érintettként jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez való jog
Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Az Adatkezelő köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték
az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
az Érintett tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az Érintett tiltakozik a közvetlen üzletszerzési célból folytatott adatkezelés ellen
a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi felügyelet elrendelte

Adatkezelés korlátozásához való jog
Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát
az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen

Adathordozhatósághoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik. Ebben az esetben az Érintett által közvetlenül átadott adatokra korlátozódik a jogosultság, egyéb adatok (pl.: statisztikák) hordozhatóságára nincs lehetőség. Az említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem jár a személyes adatok Adatkezelő rendszereiből való automatikus törlésével, ezért az adatok az Érintett e jogának gyakorlását követően is az Adatkezelő rendszereiben nyilvántartásra kerülnek, kivéve, ha az Érintett az adatainak törlését is kéri.

Tiltakozáshoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatal elleni tiltakozás egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az Érintett kérheti, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna, vagy őt jelentős mértékben érintené. Az említett eljárás nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés az Érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagy az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Panasztételi jog és bírósági jogorvoslathoz való jog
A panasztételi eljárás kezdeményezése előtt az Érintettnek célszerű az Adatkezelő részére elküldenie a panaszt. Az Adatkezelő az Érintett tájékoztatással kapcsolatos kérése, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozása és panasza esetén indokolatlan késedelem nélkül, a mindenkori jogszabályokban előírt időn belül ad tájékoztatást az Érintett részére.

Amennyiben azt tapasztalja, hogy valamely jogát megsértettük, kérjük, hogy írjon az info@mertszepdesign.hu vagy fruhwirthildi@gmail.com e-mail címre, vagy levelezési címünkre: 9155 Lébény, Akácfa u. 36. Megkeresésére felvesszük Önnel a kapcsolatot, valamint megtesszük a szükséges lépéseket az eset kivizsgálásának érdekében, hogy kárpótolhassuk a kellemetlenségekért.

Az Érintett a panasztételi jogával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. A Hatóság elérhetőségei:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Postafiók.: 9.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Rendelkezés az Érintett jogainak gyakorlásával kapcsolatban
Az Adatkezelő a fenti jogok érvényesülésével kapcsolatban az Adatvédelmi Jogszabályban meghatározott feladatait ingyenesen látja el. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre
észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
Az Érintett fentebb említett jogokat gyakorolhatja:
írásban, postai úton
írásban, elektronikus úton az Adatkezelő által megadott elérhetőségeken
szóban, azonosítást követően

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a fenti kérelmekkel kapcsolatos intézkedésekről. Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.

VII. Az adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adatok

kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).